Algemene voorwaarden Wisbroek webshop

Wisbroek B.V
Gedeponeerd bij de KvK onder nummer: 9147906

1. ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wisbroek BV, hierna “Wisbroek”.

1.2 Door met Wisbroek een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Wisbroek gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

1.3 Alle door Wisbroek gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van Wisbroek of door feitelijke uitvoering door Wisbroek komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Wisbroek slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Wisbroek zijn bevestigd c.q. feitelijk door Wisbroek zijn uitgevoerd.

2. LEVERTIJDEN
2.1 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Wisbroek derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens Wisbroek in verzuim raakt.

3. PRODUCTEN
3.1 Alle opgaven en/of vermeldingen door Wisbroek met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Wisbroek uitdrukkelijk voorbehouden.

4. PRIJSWIJZIGINGEN
4.1 Wisbroek is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van Wisbroek een particulier is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die particulier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

5. PRIJZEN
5.1 Alle prijzen in de webshop worden zowel inclusief als exclusief B.T.W. vermeld. Wisbroek is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
5.2 Voor levering van bestellingen onder €3000,- worden verzendkosten in rekening gebracht.

6. LEVERING, BETALING EN UITVOERING
6.1 Voordat de bestelling werkelijk wordt doorgevoerd, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en aan te passen.
6.2 Direct na het plaatsen van de bestelling, ontvangt u een e-mail dat uw bestelling is geplaatst. Kort daarna zult u een e-mail ontvangen met de definitieve factuur.
6.3 Klanten dienen via de webshop online te betalen middels Ideal, Creditcard, Sofortbanking, Bancontact of per bankoverschrijving / overboeking. Het is niet mogelijk om op rekening te betalen, tenzij anders overeengekomen.
6.4 Klachten over producten of levering dienen schriftelijk of per email gemeld te worden (sales@wisbroek.com).

7. BETALINGSTERMIJN
7.1 Betalen op rekening is voor een beperkt aantal klanten mogelijk. Zij zullen deze optie, na inloggen, kunnen kiezen.

8. VERZUIM
8.1 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

9. INCASSOKOSTEN
9.1 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten alsmede proces-, gerechts- en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.

10. ZEKERHEID
10.1 Wisbroek heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Wisbroek, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Wisbroek is ontvangen.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Alle geleverde producten blijven het eigendom van Wisbroek tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Wisbroek ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

12. ONTBINDING
12.1 Wisbroek kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a) de wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Wisbroek hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

d) Wisbroek de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan Wisbroek bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

13. OVERMACHT
13.1 Indien naar het redelijk oordeel van Wisbroek als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Wisbroek zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data) netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Wisbroek naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

13.2 Indien Wisbroek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 De aansprakelijkheid van Wisbroek, van de personeelsleden van Wisbroek en van de personen voor wie Wisbroek verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

14.2 Wisbroek en de wederpartij zijn beiden gehouden zich te houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, waaronder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is Wisbroek op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan doordat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften zoals vermeld op verpakkingen van producten van Wisbroek.

14.3 De wederpartij vrijwaart Wisbroek voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Wisbroek verkochte producten.

15. RECLAMES
15.1 Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door Wisbroek dienen zo spoedig mogelijk bij aangetekend schrijven, doch in ieder geval binnen acht dagen na levering van de producten door Wisbroek, ter kennis van Wisbroek te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens Wisbroek vervallen.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN WEBSHOPVOORWAARDEN
16.1 Alle geschillen met betrekking tot de door Wisbroek gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen. Op alle met Wisbroek gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Stramproy, maart 2017

GEBRUIKERSVOORWAARDEN
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.wisbroek.com) van Wisbroek gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.
Met Wisbroek wordt altijd het bedrijf Wisbroek BV bedoeld.

1. DISCLAIMER
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Wisbroek. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Wisbroek kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Wisbroek geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

2. AUTEURSRECHT E.A.
De website (www.wisbroek.nl) is eigendom van Wisbroek. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Wisbroek of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Wisbroek. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisbroek worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

3. PRIVACY
Wisbroek respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Wisbroek tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Wisbroek aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker.

4. AANSPRAKELIJKHEID
Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Wisbroek niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Wisbroek. Een en ander laat onverlet dat Wisbroek in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Wisbroek.

5. TOEGANG
Wisbroek behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

6. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Wisbroek behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

0